Mandarin(P): jiǎo
Mandarin(Z): ㄐㄧㄠˇ
Korean(Eum): 요 [yo]
Korean(H/E): 바랄 요
Japanese(On): きょう, ぎょう [kyou, gyou]
Japanese(Kun): ねがう, もとめる [negau, motomeru]
Cantonese: giu1, giu2, hiu1, jiu4
Vietnamese: nghẹo
------------------------------------------------------------
Definition: be lucky; by chance, by luck
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.12]
Total strokes: 14
Radical: ()
Simplified variant:
Other variant:
Frequency: 5
------------------------------------------------------------
Unicode: U+50E5
Big Five: B9AE
JIS X 0208-1990: 4907
KSC 5601-1989: 7273
Cangjie: OGGU
Four-corner Code: 2421.1
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10216.120
Kang Xi: 0117.100
CiHai: 126.202
Morohashi: 01113
Dae Jaweon: 0248.160

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — (僥, 侥) I jiăo ㄐ〡ㄠˇ 〔《集韻》吉了切, 上筱, 見。 〕 1.謂貪求不止。 《魏書‧清河王懌傳》: “昔 新垣 姦, 不登於明堂; 五利 僥, 終嬰於顯戮。” 2.引申指希求意外獲取成功或幸免。 清 魏源 《聖武記》卷八: “ 禮親王 《嘯亭雜錄》曰: ‘則不惟公受上賞, 余亦當邀次功, 孰與窮年冒鯨波僥萬一哉?’”參見“ ”。 3.見“ ”。 4.見“ ”。 II yá …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:jiao3 見“僥倖”﹑“僥競”等條。 |ㄠˊyu  拼音:yao2 見“僬僥”條。 ㄐ|ㄠˇ jiu …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【요】 요행; 난장이 人부 12획 (총14획) luck; lucky; by chance ギョウ·さいわい …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — I jiǎo (1) ㄐㄧㄠˇ (2) 郑码: NBBG, U: 50E5, GBK: 8365 (3) 笔画数: 14, 部首: 亻, 笔顺编号: 32121121121135 II yáo (1) ㄧㄠˊ (2) 均见 侥 。 (3) 郑码: NBBG, U: 50E5, GBK: 8365 (4) 笔画数: 14, 部首: 亻, 笔顺编号: 32121121121135 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 요 바랄 14 strokes 인변+흙토3+인발 …   Korean dictionary

 • 僥倖 — (僥倖, 侥幸) 亦作“僥幸”。 1.企求非分。 《莊子‧在宥》: “此以人之國僥倖也。” 陸德明 釋文: “僥倖, 求利不止之貌。” 《後漢書‧吳漢傳》: “蓋聞上智不處危以僥倖, 中智能因危以為功, 下愚安於危以自亡。” 李賢 注: “僥, 猶求也。” 宋 司馬光 《論財利疏》: “凡宗室、外戚、後宮、內臣以至外廷之臣, 俸給賜予, 皆循祖宗舊規, 勿復得援用近歲僥倖之例。 其踰越常分, 妄有干求者, 一皆塞絕, 分毫勿許, 若祈請不已者, 宜嚴加懲譴, 以警其餘。” 梁啟超… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僥利 — (僥利, 侥利) 僥幸所得之利。 《新唐書‧楊炎傳》: “不居處而行商者, 在所州縣稅三十之一, 度所取與居者均, 使無僥利。” 《資治通鑒‧唐德宗建中元年》: “使與居者均, 無僥利。” 胡三省 注: “言居行皆無僥幸之利也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僥覬 — (僥覬, 侥觊) 僥幸覬覦。 謂以僥幸的心理追求得到某種利益。 宋 范仲淹 《上資政晏侍郎書》: “然獻言之初, 或有所賞, 於是浮淺僥覬之輩, 爭為煩言。” 宋 蘇軾 《乞常州居住表》: “豈敢復以遲暮為歎, 更生僥覬之心?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僥冀 — (僥冀, 侥冀) 僥望。 《資治通鑒‧唐德宗建中三年》: “誠且願保目前, 不敢復有僥冀。” 宋 洪邁 《夷堅乙志‧成都鑷工》: “吾雖至愚, 然聞得道者, 非積陰功至行, 不可僥冀。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僥冒 — (僥冒, 侥冒) 貪冒;貪圖。 宋 曾鞏 《代宋敏求知絳州謝到任表》: “罪浮於罰, 慚溢於顏。 何僥冒之使然, 實矜全之有自。” 宋 周煇 《清波別志》卷中: “當是時, 必無增年詭籍僥冒寵榮者。” 明 歸有光 《送福建按察司王知事序》: “其僥冒而莫之覺, 遭誣而莫為之理者有矣。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僥求 — (僥求, 侥求) 謂非分貪求。 晉 葛洪 《抱樸子‧嘉遁》: “僥求之徒, 昧乎可欲, 集不擇木, 仕不料世。” 唐 李德裕 《謝恩不許讓官表狀》: “今日 行深 紹宗 奉宣聖旨: 卿太尉官, 自朕意與, 不是他門僥求而得, 不要更引故事辭讓者。” 宋 蘇轍 《龍川別志》卷下: “ 慶曆 中, 閤門使 張亢 知 高陽關 , 契丹 方遣信使僥求諸事, 沿邊皆驚。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.